Kontakt

LHI sp. z o.o.
ul. Senatorska 2
PL 00-075 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000051941
NIP: 521-103-22-64
REGON: 011300601
Kapitał zakładowy: 3.000.000,00 PLN