Partnerstwa Publiczno-Prywatne

Realizujemy przedsięwzięcia w sektorze publicznym, szczególnie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, obejmujące projektowanie, finansowanie, budowę i zarządzanie obiektami użyteczności publicznej oraz realizację projektów rewitalizacyjnych.

Wraz z partnerem będącym wiodącym przedsiębiorstwem w branży energetycznej i przetwarzania odpadów uczestniczyliśmy w postępowaniu w Poznaniu, którego przedmiotem było zaprojektowanie, finansowanie, budowa i zarządzanie instalacją termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, a także w postępowaniu w Gdańsku o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego pn.: „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”.